Трябва да влезеш в акаунта си за да добавиш продукт в любими

влез в акаунт
Продуктът е добавен в количката
виж количката
Телефони, Таблети & Лаптопи
Компютри & Периферия
ТВ, Аудио, Фото & Gaming
Големи електроуреди
Малки електроуреди
Мода
Здраве и красота
Дом, Градина & Petshop
Книги, Офис и Подаръци
Играчки & Детски артикули
Спорт & свободно време
Авто & Направи си сам
Храни & Напитки

Общи условия за предоставяне на застрахователно посредническа услуга от разстояние

eMAG  ›  Info Center  ›  Обща информация  ›  Общи условия за предоставяне на застрахователно посредническа услуга от разстояние

Настоящите общи условия описват начина по който работим, ангажиментите, които поемаме към Вас като наш клиент и правата и задълженията които се пораждат за Вас от избора Ви да поръчате застраховка на групата страници, която ползваме в еMAG.
Съдържание
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
II. ПОНЯТИЯ
III. УСЛУГА
IV. СКЛЮЧВАНЕ, СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БРОКЕРА
VII. ЛИЧНИ ДАННИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.    BROKO търговска марка на онлайн услуга на Колхида ЗБ ООД. Колхида ЗБ ООД е лицензиран застрахователен брокер, вписан в Търговски регистър с ЕИК 201307164 и предмет на дейност застрахователно и презастрахователно посредничество, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Мадрид“ 56, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор с Удостоверение за регистрация по чл. 160 от КЗ № 271-ЗБ/15.12.2010, наричан по-долу за краткост брокер.
2.    Търговският адрес на Колхида ЗБ ООД е: гр. София, бул. „Мадрид“ 56
3.    Дейността по предоставяне на застрахователно посредничество от Колхида ЗБ ООД е обект на финансов надзор, осъществяван от Комисия за финансов надзор с адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ 16;
4.    Във връзка с предоставянето на застрахователно-посреднически услуги от разстояние Колхида ЗБ ООД има установени търговски отношения с: ЗАД Алианц България, ЗАД Армеец, ЗД Булинс АД, ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, ЗАД Виктория, Групама застраховане ЕАД, ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД, Дженерали Застраховане АД, ДЗИ Общо застраховане АД, ЗД Евроинс АД, ЗК Лев Инс АД, ЗАД ОЗК Застраховане АД, ЗК Олимпик- Клон България, ЗК Уника АД, ХДИ Застраховане АД, наричани по- долу за краткост застрахователи. Изброените лица са страна по договора за застраховка на потребителя, ако такъв бъде сключен при условията, определени в настоящия договор.
5.    Във връзка с предоставянето на застрахователно- посреднически услуги от разстояние Колхида ЗБ ООД има установени търговски отношения с Данте Интернешънъл С.A в качеството му на собственик на еМаг платформа за електронна търговия и домейна emag.bg, наричан по-долу за краткост еМаг. еМаг предоставя търговско пространство, представляващо група обособени страници със собствен унифициран адрес, чрез които брокерът предлага услугите си на потребители. еМаг администрира адресите за доставка, предоставени от потребителя във връзка с поръчка за застраховка.
II. ПОНЯТИЯ
Уеб страница, страница: обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намираща се на самостоятелна страница в размките на домейна  https://www.emag.bg, съдържащо файлове и информация, относно услугата предоставяна от брокера.
Потребител: всяко лице, посещаващо страницата или ползващо услугата, предлагана от брокера през страницата  https://www.emag.bg
Въпросник: Съвкупност от въпроси и твърдения, насочени към идентификация на обекта на застраховане, рисковия профил на обекта и/ или  застрахованото лице.
Ценова оферта: Съвкупност от едно или повече предложения, съдържащо крайни цени на застраховател.
Поръчка: Възлагане от страна на потребителя към брокера за сключване на застрахователен договор
Потвърждение на поръчката: Съобщение до потребителя от страна на брокера, с което брокерът приема да извърши възложените му действия за сключване на застрахователен договор.
Изпълнение на услугата: Сключване на застрахователен договор
Полица: Договор за застраховка.
Електронна поща на брокера: локация за доставка на електронни съобщения с адрес insurance@emag.bg.

 

III. УСЛУГА
6.    Същност на услугата. Предлагани видове застраховки.
6.1.    Посредством съвкупност от обособени уеб страници в рамките на домейна https://www.emag.bg брокерът осъществява застрахователно посредничество. То се състои в предлагане от името на лицензирани застрахователни компании и сключване от името и за сметка на потребителя на договори за застраховки.
6.2.    Посредством съвкупност от обособени уеб страници в рамките на домейна https://www.emag.bg, брокерът предлага сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”
7.    Цена на услугата
7.1.    Услугата по застрахователно посредничество се предоставя безплатно. Потребителят не дължи каквито и да е други комисионни, такси или разходи, извън премията по полицата, определена по тарифите на съответния застраховател.
7.2.    Предоставянето на услугата по застрахователно посредничество е свързана със сключване на договор за застраховка с избрано от потребителя застрахователно дружество. По силата на договора за застраховка потребителят дължи плащане на цената на застраховката. Тя е равна на записаната по полицата премия.
7.3.    Цената на застраховката се определя от тарифните условия на застрахователя към момента на сключване на настоящия договор. Тя зависи от обекта на застраховката, рисковия профил и застрахователната история на обекта на застраховката и застрахованите лица, периодичността на плащане и валутата, в която е сключен договора. Точната цена, според конкретните рискови характеристики на потребителя, се визуализира на потребителя след предоставяте от негова страна на определени от брокера видове данни, визуално формализирани с въпросник за съответния вид застраховка.
7.4.    Цената на застраховката включва данък от 2% върху застрахователните премии, вноски към Гаранционен и Осигурителен фонд, административни и други такси, според приложимостта за конкретния вид застраховка. Видът, размерът и приложимостта на включените в цената на застраховката разходи, различни от премия, са посочени под всяка ценова оферта.
7.5.    Потребителят е длъжен да провери цената на застраховката преди да направи поръчката за полица. Проверката на цената не обвързва потребителя с поръчка за застраховка.
7.6.    Брокерът може да предостави на потребителя допълнителни ценови бонуси за своя сметка, ако това е допустимо според разпоредбите на българското законодателството и условията на застрахователите.
8.    Валидност на предоставената информация
8.1.    Предоставената информация е валидна за срока, посочен в офертата към потребителя за конкретната застраховка.
8.2.    Информацията на страницата се актуализира от брокера своевременно при промяна на тарифите на застрахователите.
9.    Изисквания към потребителите на услугата
9.1.    Услугата е предназначена за:
– Местни физически лица, които са пълнолетни, дееспособни и не са поставени под запрещение.
– Юридически лица, регистрирани по Търговския закон на Република България.
9.2.    Недействителен е договор, сключен от лица извън изброените в т. 8.1.
10.    Условие за предоставяне на услугата. Периодичност на предоставяне
10.1.    Услугата се предоставя по инициатива на и след изрично искане от страна на потребителя.
10.2.    Услугата се предоставя еднократно за срока на валидност на договора.
11.    Ред за предоставяне на услугата
11.1.    В зависимост от обекта на застраховка, потребителя избира една от предлаганите през страницата застраховки.
11.2.    Потребителят описва рисковия си профил, като отговаря коректно и пълно на всички поставени въпроси и попълва коректно и пълно всички предвидени във въпросника полета за данни. Посочените отговори имат декларативен характер по отношение на тяхната достоверност. С натискането на бутон “Покажи офертите” потребителят изпраща запитване за оферта.
11.3.    След получаване на запитване за оферта, въз основа на посочените от  потребителя рискови характеристики, брокерът посредством свой специализиран софтуер предоставя ценова оферта за застраховка.
11.4.    Потребителят може да избере да поръча сключването на застраховка с предпочитано от него застрахователно дружество, включено в офертата.
11.5.    В зависимост от избрания застраховател, за сключване на застраховката брокерът може да изиска от потребителя да предостави допълнителни данни, копие на свидетелство за регистрация на превозното средство, документ за придобиване, фактура, договор или друг документ, съдържащ фактическа информация за обекта на застраховане или застрахованото/ните лице/а.
11.6.    Преди изпращане на поръчка за застраховка потребителят изрично потвърждава достоверността на въведените от него данни и дава съгласието си застраховката да бъде сключена от брокера от името и за сметка на потребителя с предоставените от потребителя данни и при избраните от него условия. Потвърждението на данните се извършва на отделна страница, наречена резюме на полица, съдържаща предоставените от потребителя данни и условията при които ще бъде сключена застраховката.
11.7.    Потребителят изпраща поръчка за застраховка с натискане на бутон “Потвърди данните” на страницата на резюмето на полицата.
11.8.    С изпращането на поръчка за сключване на застраховка,  потребителят упълномощава и възлага на брокера да сключи от негово име и за негова сметка, застрахователен договор.
11.9.    След изпращането на поръчка за полица потребителят следва да посочи пощенски адрес за доставка на полицата, име на получател и телефон за връзка с получателя, наричани общо адрес за доставка и предпочитан от него начин на плащане. Предоставянето на адрес за доставка се извършва по ред, определен еМаг, идентичен с този за всички останали стоки. При получаване на адреса за доставка еМаг изпраща потвърждение до електронната поща на потребителя.
11.10.    Поръчката за застраховка не е обвързваща и не поражда ангажимент за брокера и няма да бъде изпълнена, докато за нея не бъде предоставен адрес за доставка. Срокът за предоставяне на адрес за доставка е до 30 минути от получаването на поръчката от брокера.
11.11.    Получаването на поръчката от брокера се потвърждава с пренасочване на потребителя към страница за предоставяне на адрес за доставка.
11.12.    Брокерът може да използва телефон за допълнително потвърждение на всяка поръчка или проверка на предоставените от потребителя данни.
11.13.    При съмнение по отношение на достоверността на предоставената от потребителя информация, грешки, пропуски, несъответствия; отказ от страна на потребителя да предостави допълнителни информация, изисквана от брокера във връзка с поръчката или да удостовери качеството на предоставената информация със съответен документ; наличие на текущо валидна полица с оставащ срок на валидност повече от 30 дни; наличие на допълнителни изисквания към конкретния клиент от страна на застрахователя; предоставяне на адрес за доставка след изтичане на 30 минути от изпращане на поръчката  или други обстоятелства, които не позволяват полицата да бъде сключена при стандартни тарифни условия или които не са били известни на брокера към момента на изготвяне на офертата, брокерът може да откаже сключване на застраховка или да предложи нова оферта. За отказа си брокерът информира потребителя по телефона. Предложението на нова оферта и нейното приемане може се осъществява  чрез комуникация между брокера и потребителя по телефона.
11.14.    При липса на основание за отказ брокерът приема поръчката. За приемането на поръчката брокерът уведомява потребителя по телефона. За приета поръчка брокерът издава полица.
11.15.    Брокерът изпраща полицата и съпровождащите я документи до посочения от потребителя адрес за доставка. За потвърждение на доставката еМаг изпраща писмо до електронната поща на потребителя.
11.16.    С получаването на полицата, потребителят  удостоверява изпълнението на поръчката.
11.17.    Дата за изпълнението е датата, на която полицата е получена от потребителя.
12.    Плащане
12.1.    Поръчаните през страницата застраховки могат да бъдат платени чрез една от посочените от брокера възможности. Те могат да бъдат: наложен платеж при доставка.
12.2.    Потребителят избира начина на плащане за всеки отделен случай.
12.3.    Срокът за плащане на изпратена чрез страницата поръчка е не по-дълъг от срока за доставката на съответната застрахователна полица.
12.4.    Ако премията е платима разсрочено, всяка вноска следва да бъде плащана в указания в полицата срок.
12.5.    Недопустими са плащания, които не съответстват на договорените при поръчката за застраховка и сключената по нея полица.
IV. СКЛЮЧВАНЕ, СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
13.    Сключване
13.1.    С изпращането на запитване за проверка на цена, потребителя сключва договор за предоставяне на застрахователно посреднически услуги от разстояние с брокера. Запитването за проверка на цена се приема за изпратено с натискане на бутона “Покажи офертите” на страницата на въпросника.
13.2.    Договорът за предоставяне на застрахователно-посреднически услуги от разстояние се счита за сключен от страна на брокера с получаване на данните по запитването за цена. Получаването на данните се визуализира с ценова оферта към потребителя, съдържаща предложение от избрани от брокера застрахователи компании.
13.3.    Датата на сключване е датата на визуализация на ценова оферта към потребителя.
13.4.    Договорът влиза в сила от датата да сключване.
14.    Срок
14.1.    Договорът се сключва за неопределен срок, не по-кратък от три работни дни.
15.     Прекратяване на договора
15.1.    Договорът се прекратява с изпълнение на услугата.
15.2.    Договорът се прекратява, ако потребителя упражни правото си на отказ по условията на чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.
15.3.    Договорът се прекратява при отказ от страна на брокера да издаде полица на основание т.11.13. Договорът се счита за едностранно прекратен с уведомяване на потребителя по телефона.
15.4.    Договорът може да бъде прекратен при взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид.
15.5.    Договорът може да бъде прекратен едностранно с уведомление, отправено от страната, която иска прекратяването до другата.
15.6.    Договорът може да бъде прекратен едностранно от всяка от страните при виновно неизпълнение на задълженията от другата страна, като в случая се прилагат общите разпоредби на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
16.    Потребителят може да избира една или повече от предлаганите през страницата предложения за застраховка.
17.    Потребителят се задължава да информира брокера относно търсените застрахователни услуги и обектите, които желае да застрахова. Информирането се осъществява посредством избора на една от предлаганите през страницата застраховки и попълването на предложен от брокера въпросник.
18.    Потребителят има право да получи оферта за търсената застраховка от поне три застрахователни компании. Това ограничение не се прилага, ако за избраната от потребителя комбинация от рискове, покритие се предлага от по- малко застрахователи или не се предлага от никого.
19.    Потребителят е длъжен сам да избере застраховател, с който да бъде сключена застраховката.
20.    Потребителят има право да изисква допълнителна информация от брокера във връзка с предоставените му оферти.
21.    Потребителят има право да постави свои специфични изисквания относно застрахователните договори към брокера. Специфичните изисквания се приемат, ако брокерът е уведомен за тях по телефона, преди издаване на полицата.
22.    След сключване на отделен договор потребителят има право да получи съдействие от брокера при уреждането на претенциите по застрахователните договори при настъпване на застрахователно събитие.
23.    Потребителят е длъжен да получи полицата и плати в пълен размер уговорената при поръчка премия.
24.    Потребителят има право да се откаже от сключения договор на основание чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.
24.1.    Потребителят може да упражни правото си на отказ, като изпрати уведомление за желанието си за отказ, съдържащо номера на поръчката до електронната поща на брокера.
24.2.    Отказът на потребителя може да бъде немотивиран.
24.3.    Срокът за упражняване на правото на отказ е до изпълнението на поръчката, но не повече 15 дни от датата на потвърждение на поръчката.
25.    Ако правото на отказ бъде упражнено след началото на валидност на застраховката, застрахователят има право да удържи част от платената премия, съответстваща на срока, през който е действала полицата.
26.    Ако правото на отказ бъде упражнено след доставката на полицата, потребителят е длъжен да възстанови на брокера разхода за куриерска услуга от 4,50лв.
27.    Потребителят носи отговорност, включително и наказателна, за достоверността на предоставената информация и декларирани обстоятелства, както и за правото да предоставя чужди данни от свое име на трети лица.
28.    Потребителят се задължава да използва страницата в съответствие с приложимото законодателство, правила и регулиране.
29.    Потребителят няма право да изпраща към или чрез страницата вируси, троянски коне, червеи или каквото и да е друго, създадено или предназначено да  се намесва, прекъсва или разрушава нормалното функциониране на компютър. Всяка неоторизирана модификация, вмешателство или промяна на каквато и да е информация от страницата или каквото и да е намеса в наличността или достъпа до страницата са строго забранени.
30.    Потребителят няма право да използва роботи, паяци или други автоматични средства, програми, алгоритми, методологии или каквото и да е друго сходно или еквивалентно на неавтоматичен процес на достъп, използване, копиране или наблюдение на каквато и да е част от страницата или нейното съдържание.
31.    Потребителят няма право по какъвто и да е начин да възпроизвежда или заобикаля навигационната структура или представяне на страницата и нейното съдържание с цел да получи каквито и да е информация или данни, които, независимо от съображенията, целенасочено не са  предоставени чрез страницата.
32.    Потребителят се задължава да не използва каквито и да е устройства, софтуер или други, с които да се намесва или да се опитва да се намесва в нормалното функциониране на страницата, операциите, които се извършват през нея или ползването й от други потребители.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БРОКЕРА
33.    Брокерът е длъжен да извърши анализ на предлаганите застрахователни услуги, на застрахователните рискове и предложенията за застрахователно покритие на различните застрахователни дружества, с които има сключени договори. Анализът се извършва чрез разработен от брокера специализиран софтуер и резултатите от него се визуализират на потребителя в ценова оферта.
34.    Брокерът е длъжен да представи цялата необходима информация за условията, при които ще бъде сключена застраховката.
35.    При поискване от страна на потребителя брокерът е длъжен да предостави допълнителна консултация във връзка с търсените от потребителя застраховки „Гражданска отговорност“.
36.    Брокерът администрира сключването на застрахователните договори.
37.    Брокерът има право да откаже издаване на полица, ако са налице основания по т. 11.13.
38.    Брокерът не е длъжен да следи за сроковете на плащане на премията и подновяване на сключените през страницата застрахователни договори.
39.    Брокерът може да изпраща напомнящи съобщения за предстоящи плащания или изтичане на срока на сключени полици само при изрично искане, заявено от потребителя.
40.    При изрично искане от страна на потребителя и след сключване на отделен договор за това, брокерът може да съдейства при уреждането на претенциите при настъпване на застрахователно събитие.
41.    Брокерът има право по всяко време да модифицира или преустановява, временно или за постоянно, страницата или части от нея, или предоставяната чрез нея услуга, без предварително предизвестие към потребителя.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ
42.    С използването на страницата потребителят декларира, че е уведомен и че се съгласява със следното:
42.1.    Страницата е собственост и се контролира от еМаг. еМаг има собствена политика по отношение на поверителността и личните данни.
42.2.    Брокерът ползва страницата, въз основа на договор с еМАГ. Това споразумение не предвижда предоставяне на лични данни, предоставени от потребителя на брокера, във връзка с предлаганите от него услуги, към  еМаг.
42.3.    Брокерът ползва търговската платформа и страницата на еМаг само за пренос на данни. Брокерът не съхранява данни, получени по повод на услугата, предлагана на emag.bg, на сървъри и свързани домейни, които не са собственост и не се контролират от брокера.
42.4.    Предоставените от потребителя данни се пренасят по електронен път в реално време чрез защитена връзка до сървър под контрол на брокера.
43.    За целите на сключване и администриране  на застраховки брокерът събира  и обработва лични данни. Обемът и видът на данните зависи от избраната от потребителя застраховка и са минимално необходимите, за да бъде предложена оферта.
43.1.    За застраховка гражданска отговорност брокерът събира информация за:
–    физическа идентичност: имена, ЕГН, постоянен адрес, адрес за кореспонденция и пощенски, телефон;
–    икономическа идентичност: характеристики на притежаваното от потребителя превозно средство, или превозни средства, за които потребителят има застрахователен интерес, включващи: вид и други технически данни (рама, обем на двигателя, товароносимост и други) на превозното средство, предназначение, юридически статут на собственика, регион на регистрация, дата на първа регистрация и регистрационен номер
–    сключени други застраховки за превозно средство, за което потребителя има застрахователен интерес;
–    социална идентичност – характеристики на правоспособността на потребителя или свързани с него лица, за управление на МПС, включващи: дата на придобиване и наличие на виновно причинени пътно-транспортни произшествия.
44.    Личните данни се предоставят доброволно, по инициатива и след изрично съгласие на потребителя.
45.    С изпращането на запитване за оферта потребителят декларира изричното си съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни на трети лица при условията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка и за целите на офериране, сключване и администриране на застраховки.
46.    С изпращането на запитване за оферта потребителят декларира, че е получил изричното съгласие на физическите лица, посочени от него във въпросника за застраховане или застрахователните договори, техните лични данни да бъдат съхранявани, обработвани или предоставяни на трети лица от брокера, при условията на ЗЗЛД, във връзка и за целите на офериране, сключване и администриране на застраховки.
47.    За всяка потвърдена поръчка за застраховка, брокерът предоставя личните данни на избрания от потребителя застраховател. Личните данни могат да бъдат предоставени на Комисията за финансов надзор, Националната агенция държавна сигурност или друг оправомощен държавен орган при изрично искане и съгласно условията на ЗЗЛД.
48.    Личните данни, предоставени със запитването за оферта, се съхраняват за следните срокове:
48.1.    60 минути, ако в рамките на този времеви интервал от потребителя не бъде изпратена поръчка за застраховка и/или към нея не бъде предоставен адрес за доставка;
48.2.    до получаване отказ на основание чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, независимо от използваното от потребителя средство за комуникация – телефон, електронна поща или други.
48.3.    до уведомление за отказ от страна на брокера, на основание т. 11.13.
48.4.     до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции за съответния вид застраховка, ако от потребителя бъде изпратена поръчка за застраховка и предоставен адрес за доставка в срока по т. 47.1,  поръчката бъде потвърдена от брокера и по нея бъде издадена и изпратена полица.
49.    След изтичането на сроковете по т. 48 личните данни се заличават автоматично.
50.    Всеки потребител има право да получи информация за личните данни, които брокерът обработва, начините за предоставяне на достъп и корекции.
51.    Искането за предоставяне на информация по т. 50 се изпраща от потребителя по телефона.
52.    Искането е основателно и поражда ангажимент за брокера, ако съдържа следните данни, позволяващи еднозначна идентификация на лицето, изпращащо искането: ЕГН и три имена на лицето, изпратило запитване за оферта и номер на полицата, ако такава е издадена въз основа на запитването на офертата.
53.    За всяка основателно искане в срок от 3 (три) работни дни брокерът изпраща  писмена информация за:
–    категориите лични данни, отнасящи се до съответното физическо лице;
–    получателите или категориите получатели, на които са или могат да бъдат разкрити данните;
–    информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.
54.    Искане, което не съдържа данни за еднозначна идентификация на лицето, е неоснователно и не поражда ангажимент за брокера.
VIII. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
55.    Брокерът има право да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой запитвания за оферта, поръчки на полица, времеви интервали между тях и IP адреси.
56.    Техническата информация може да бъде използвана с цел:
56.1.    Подобряване на предоставяната през страницата услуга
56.2.    Идентификация на потребителя при неизпълнение на настоящите общи условия или изпълнение на задължения на брокера, вменени с нормативен акт или искане на оправомощен държавен огран;
56.3.    В ситуации, при които е застрашено предоставянето на услугата през страницата.

IX. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
57.    Всички данни, предоставяни или събирани от потребителя са обект на поверителност и могат да бъдат използвани от брокера само при условията, определени с настоящите общи условия

X. СИГУРНОСТ
58.    Брокерът предприема необходимите предпазни мерки за защита на информацията на потребителите, предоставяна чрез страницата.
59.    Преносът на всяка поверителна информация чрез страницата се криптира с използване на SSL (secure socket layer) технология.
60.    Всяка поверителна информация се намира на защитен сървър зад защитна стена.
XII. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
61.    Брокерът не носи отговорност за актуалността, пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната или предоставяна информация чрез страницата.
62.    Брокерът не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти, загуба или промяна на информация на страницата.
63.    Брокерът не носи отговорност за достъпността или наличността на страницата за потребителите в интернет.
64.    Чрез страницата брокерът не предоставя по какъвто и да е начин правен, счетоводен или друг професионален съвет, мнение или препоръка. Дружеството, управителите, неговите служители или трети свързани лица не носят отговорност за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на страницата или публикуваната в нея информация.
65.    Брокерът не носи отговорност за съдържанието, достъпността, актуалността, пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на външни страници, връзки към които са публикувани на страницата.
66.    Въпреки полаганите най-добри усилия, брокерът не гарантира пълната сигурност на пренасяната през страницата информация. Брокерът не носи отговорност за възможни неправомерни действия от страна на трети лица.
67.    Въпреки полаганата грижа брокерът не гарантира, че страницата и нейното съдържание са свободни от вируси, троянски коне, червеи или каквото и да е друго, създадено да се намесва, прекъсва или разрушава нормалното функциониране на компютър.
68.    Брокерът не носи отговорност за поверителността или сигурността на информацията, предоставяна по инициатива на потребителя чрез електронна поща, незабавни съобщения, на трети лица или по повод на друга външна услуга.
69.    Брокерът не носи отговорност за всички вреди или загуби произтичащи от неизпълнение на задълженията на потребителя

XIII. СЪДЪРЖАНИЕ, АВТОРСКИ ПРАВА И ТЪРГОВСКИ МАРКИ
70.    Всички текстове, графики, снимки, търговски марки, лога или компютърен код, съдържащи се на страницата (наричани общо „съдържание”), включително и не само: дизайн, визия и усещане, подредба на съдържанието са собственост, контролирани или лицензирани на брокера, негови контрагенти или еМаг.
71.    Извън правото на потребителя по т. 72, съдържанието или части от не могат да бъдат използвани, копирани, възпроизвеждани, публикувани, предоставяни, сваляни, модифицирани, показвани или пренасяни под каквато и да е форма или средство без предварителното писмено разрешение на брокера.
72.    Доколкото това не противоречи на условията за ползване на страницата на еМаг, потребителят има право на достъп и използване на страницата за показване, сваляне, архивиране или принтиране на части от страницата само за лично и временно ползване.

XIV. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД
73.    За изплащане на обезщетения за имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания, при пътнотранспортни произшествия, причинени от неидентифицирано моторно превозно средство или при които виновното лице, които нямат сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите или задължителна застраховка Злополука на пътниците, съществува Гаранционен фонд.
74.    Гаранционния фонд е юридическо лице със седалище в София ул. Граф Игнатиев 2, ет.4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72, e-mail: GF@gfund.bg. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове, www.guaranteefund.bg.
75.    За повече информация потребителят следва да се обърне към Гаранционния фонд на посочените по-горе телефони.

XV. СПОРОВЕ
76.    Всички спорове, възникнали между страните по договори, сключени на базата на настоящите общи условия се решават по пътя на преговори, а при непостигане на съгласие от компетентния съд в съответствие с действащото законодателство на Република България.
XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
77.    Всички договори, сключени на базата на настоящите общи условия се подчиняват на и се тълкуват в съответствие със законите на Република България.

XVII. ЕЗИК
78.    Всяка предоговорна или друга информация и общите условия, уреждащи споразумението с потребителя, се предоставят само на български език.
79.    Всяка комуникация с потребителя по време на действие на договорите, сключени на базата на настоящите общи условия, се осъществява само на български език
XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
80.    Настоящите общи условия могат да бъдат едностранно променяни от брокера. За всяка промяна брокерът уведомява потребителя чрез публикуване на съобщение на страницата.
81.    Настоящите общи условия могат да бъдат допълвани или променяни чрез допълнителни “клик” споразумения. За тези случаи брокерът изисква изричното съгласие на потребителя, което може да бъде изразено с отбелязване на чек бокс или кликване върху бутон „Съгласен съм” или „Потвърждавам” . Ако допълнителните споразумения противоречат на общите условия, приложими са допълнителните споразумения.
82.    Ако някоя от разпоредбите в настоящите общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби.
83.    Използваните заглавия са предназначени само за справка и не ограничават смисъла и не засягат тяхното тълкуване.
Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на Колхида ЗБ ООД от 02 септември 2014 г.

Откри информацията, от която си имал нужда? Да Не

Подобни статии