Телефони, Таблети & Лаптопи
Компютри & Периферия
ТВ, Аудио & Фото
Gaming
Големи електроуреди
Малки електроуреди
Мода
Здраве и красота
Дом, Градина & Petshop
Играчки & Детски артикули
Спорт & свободно време
Авто & Направи си сам
Книги, Офис & Храни

Условия за ползване

eMAG  ›  Info Center  ›  Обща информация  ›  Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на emag.bg

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на emag.bg и мобилното приложение еМАГ, които уреждат правилата за използването на emag.bg и мобилното приложение еМАГ, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

2. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА www.emag.bg
2.1. „Емаг интернешънъл“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. София 1750, р-н „Младост I“, бул. „Цариградско шосе“ 40, сграда Европарк, ет. 6, с ЕИК 203187055 и данъчен номер BG 203187055.

2.2. „Емаг интернешънъл“ ООД администрира електронния магазин eMAG, под формата на сайта emag.bg, както и мобилното приложение eMAG (наричани за краткост „Платформата “).„Емаг интернешънъл“ ООД щe бъде наричано за краткост по-долу „еМАГ“.

2.3. „Емаг интернешънъл“ ООД поема изпълнението на задълженията по договорите, сключени въз основа на поръчки направени преди 1 април 2019 г. към „Данте интернешънъл“ С.А., като гаранционни услуги и др.
2.4. Можете да се свържете с еМАГ на посочения по-горе адрес, на телефон 07001 3624, *EMAG (*3624) или с формуляра ТУК. Телефоните за връзка са платени. Повече информация за таксите можете да откриете в секцията „За връзка с нас“ в Платформата.

2.5. Продавач на Платформата може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с еМАГ.

3.ДЕФИНИЦИИ
3.1. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:
3.1.1. получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от еМАГ (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с еМАГ и което е заявило създаването и използването на Акаунт;
3.1.2. се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата;
3.1.3. след създаването на свой акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия еМАГ с еMAG или друг търговец.
3.2 Продавач – еМАГ или всеки друг търговец, предлагащ сткоки или услуги на Платформата.
3.3. еМАГ Marketplace ( маркетплейс) – платформата за електронна търговия еМАГ, предоставяна на други търговци от еМАГ, посредством която те предлагат за продажба свои стоки или услуги
3.4. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса еМАГ.bg и неговите поддомейни
3.5. Платформата – Сайта или мобилното приложение еМАГ
3.6. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта, да е вярна, пълна и актуална.
3.7. Любими – раздел в Акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от еМАГ за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.
3.8. Списък – секция в раздел „Любими“, в която Клиентът може да добавя продукти, от които се интересува
3.9. Моята количка – секция в Акаунта, която позволява на Клиента да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез завършването на Поръчка Клиентът може се възползва от услугата на еМАГ за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от еМАГ.
3.10. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между еМАГ и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, желанието си за купуване на Стоки или Услуги от Платформата.
3.11. Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продкти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.
3.12. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката еМАГ или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.13. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата („Документа“).
3.14. Съдържание
• цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към еМАГ и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на еМАГ и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
• информацията на Платформата, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
• информацията на Платформата, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
• данни относно Продавач на Платформата.
3.15. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.
3.16. Транзакция – действието от страна на еМАГ по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.
3.17. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
3.18. Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
3.19. Рейтинг – метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента на даден продукт или услуга.
3.20. Коментар – оценка или критична забележка на края на едно Ревю или на друг коментар.
3.21. Въпрос – форма на обръщение от Клиент към други Клиенти с цел да се получи информация относно дадени Стоки или Услуги на Платформата.
3.22. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определена Стока. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.
3.23. “Плащане с 1 клик” – услуга за плащане за мобилни устройства с операционни системи Android и iOS и за сайта еМАГ.bg, представляваща система за плащане, която е интегрирана в мобилното приложение на еМАГ и Сайта и е достъпна за Клиентите, чрез която те могат да извъшват плащане с дебитна или кредитна карта онлайн и която услуга може да бъде активирана чрез мобилното приложение на еМАГ или Сайта;
3.24. Token – криптиран уникален код, свързан с картата на Клиента след онлайн плащане и активирането на услугата “Плащане с 1 клик”, който може да бъде използван от Клиента за “Плащане с 1 клик”, който код е създаден и се съхранява от картовия оператор, с който еМАГ работи (PayU).
3.25. „ПЦД“ е препоръчителна цена на дребно на Стоки, която е предоставена от производител и/или от дистрибутор на Продавача като Продажната цена е образувана самостоятелно от Продавача. Единствената цел на тази информация е да подпомогне Купувача/ Клиента / Ползвателя в решението му да си купи Стоките. Купувачът/ Клиентът / Ползвателят разбира, че по-малко отчетливото маркиране на тази информация няма да доведе до объркване и че решението да се купят Стоките на Продажната цена е ясно.
3.26. „Намалена цена“ представлява референтна цена, съответно най-ниската цена, обявявана от Продавача за последните 30 дни преди датата на прилагане на намалената цена на Стоките.
3.27. „Продажна цена“ представява стойността на Стоките, обавена и искана от Продавача, ясно индикирана съответно за Продавача / Клиента / Ползвателя. Продавачът може да посочи отчетливо, по ясен начин стойността на сумата в разликата между Продажната цена и ПДЦ и/или стойността в проценти между Продажната цена и Намалената цена.

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на еМАГ обвързват всички Клиенти на Платформата.
4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. еМАГ си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.
4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.5. еМАГ и маркетплейс продавачите полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, еМАГ уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от еМАГ се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
4.8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. еМАГ не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на еМАГ от негово име.
5.2. еМАГ ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление еМАГ прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи еМАГ уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомлние, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на дсотавка. еМАГ не е страна по договор за покупко-продажба от разстояние, сключен през Платформата за Стоки/Услуги, предлагани от маркетплейс Продавачи.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента. Гаранционният сертификат за всяка Стока или ще я придружава, или ще бъде зареден в Акаунта на съответния Клиент, като той ще бъде издаден от Продавача или от негов доставчик.

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. еМАГ си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на еМАГ или трето лице. При това положение право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на еМАГ, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи еМАГ не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.
6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с еМАГ на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.
6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.
6.5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, еМАГ си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.
6.6. еМАГ може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата, за определен период от време.
6.7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.8. В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Платформата включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с отдел „Връзка с клиенти“ на eMAG.
6.9. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Продавача през PayU се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача. Затова еМАГ препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он лайн плащания или такива чрез банка.
6.10. При избран от Клиента начин на плащане по направена поръчка: „плащане при доставка“ (осъществявано и обозначавано съответно като „наложен платеж“, „пощенски паричен превод“ или всеки друг вид позволен от закона начин на плащане при доставка на поръчка по договор, сключен онлайн / от разстояние), приеман от еМАГ, еМАГ начислява за всяка отделно заявена поръчка с такъв начин на плащане такса за обработването на такъв вид плащане, с цел покриване на разходи за обработване на плащания при доставка. Тази такса се начислява по отношение на поръчки на продукти, предлагани от eMAG, и не се начислява по отношение на поръчки на продукти, предлагани от други търговци на Платформата, като за плащания по отношение на тях се прилагат условията, определени от съответния търговец. При започване и непосредствено преди приключване на поръчката, Клиентът ще бъде уведомен за таксата, която се дължи за обработка на плащане при доставка на продукти, предлагани от eMAG. еМАГ не начислява такса за плащания онлайн чрез сайта emag.bg или мобилното приложение eMAG, онлайн с банкова карта или други платежни инструменти, свързани с карти, както и за платежните услуги, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (OB, L 94/22 от 30 март 2012 г.).
6.11. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.
6.12. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът ще бъде помолен да направи рецензия относно купената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Клиенти и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.

7.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на еМАГ.
8.2. еМАГ има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
8.3. Нищо в сключения между еМАГ и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на еМАГ последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на еМАГ върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на еМАГ.
8.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този Документ.
8.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на еМАГ за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между еМАГ и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на еМАГ, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на еМАГ няма да се счита за съгласие от страна на еМАГ да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от еМАГ.
8.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от еМАГ.

9.ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2. Всяка добавена в Моята количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

9.3. Потвърждавайки Поръчката еМАГ потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества. Регистрирането на Поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване.

9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на еМАГ във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на еМАГ да предостави тези данни на съответния маркетплейс Продавач, когато Поръчката съдържа Стоки/Услуги на последния.

9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на еМАГ и/или маркетпелйс Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

9.7. Клиентът упражнява правото си на отказ от договора слючен от разстояние в срока, предоставен от съответния Продавач, който не може да е по-кратък от законоустановения. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Клиента или трето лице. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние с еМАГ ТУК или на посочените в Сайта телефони. Клиентът може да върне Стоката(-ите) и като попълни електронния формуляр на еМАГ тук. В този случай, куриер, изпратен от еМАГ, ще вземе Стоките от адреса, посочен от Клиента. За повече информация посетете инфо страницата на Сайта: https://www.emag.bg/info/30-dni-pravo-na-vrashtane?ref=footer_1_2. Всяко връщане на Стока, купена от еМАГ, за което не се използва електронния формуляр на Сайта, е за сметка на Клиента. Условията за връщането на Стоки на маркетплейс Продавачите са различни и са уредени и достъпни в инфо страницата на всеки търговец.

9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

9.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Marketplace Продавачите и всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от еМАГ, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

9.11.Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци. Тези списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Клиентът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички Клиенти с Акаунти в Платформата. Личните списъци ще са видими единствено за Клиента, който ги е създал. Клиентът сам ще определя кои списъци ще са публични и кои лични. Той може да сменя статута на всеки Списък по всяко време.

10.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

• при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

• при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

• при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

11.ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на еМАГ, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от еМАГ: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

11.2. Клиентът се съгласява да предостави на еМАГ неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. еМАГ има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че еМАГ може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. еМАГ няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

11.3. С предоставянето на свои данни на еМАГ (включително електронен адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват еМАГ или трети лица, които са куриери, Marketplace търговци, партньори на еМАГ и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които еМАГ може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

12. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
12.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търоговски съобщения.

12.2. Клиентът може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с Продавача.

12.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
12.4. След добавянето на Стоки или Услуги в следната секция в Акаунта:
12.4.1. „Моята количка“, Продавачът ще уведомява Купувача /Потребителя относно:
• Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“
• Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“
• Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“
12.4.2. „Любими“, Продавачът ще уведомява Купувачът / Потребителят относно:
• Промяна на цената на Стоките или Услугите, добавени в секцията „Любими“
• препоръки за Стоки или Услуги, подобни на тези, добавени в секцията „Любими“
• Наличност на Стоки

12.4. След покупката на Стока или Услуга, еМАГ ще изпрати на Клиента търговски съобщения относно:
• Предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използдвани заедно с купената Стока или Услуга

Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 12.2 по-горе като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от еМАГ или като се свърже с еМАГ за тази цел.
Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ние не използваме данните, събани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите Ви) може да намерите в контекста на съответното проучване или на мястото, където правите публикациите си. Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван във всяко съобщение или като се свържете с еМАГ.

13.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

13.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от еМАГ на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

13.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

13.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

13.5. еМАГ издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата от еМАГ. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите ТУК.

13.6. еМАГ не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от Marketplace Продавачите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство.

13.7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

13.8. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от еМАГ фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

13.9. (1) Плащането с 1 клик е бърз начин за плащане през мобилното приложение на еМАГ или сайта emag.bg чрез дебитна или кредитна карта, което се извършва само с един клик чрез помоща на Token-а на картата без да има нужда от въвеждане на данни на картата при всяка транзакция.

(2) Методът “Плащане с 1 клик” може да се активира по всяко време, след като създадеш своя акаунт, при регистрирането на нова поръчка или след получаване на потвърждение за регистрирана поръчка.

(3) Клиентът може да активира опцията „Плащане с 1 клик“ по всяко време през секцията „Моите карти“ в акаунта си, избирайки бутона „Запази картата“. В този момент той се пренасочва към страница на PayU, където може да попълни изискваните данни на картата си. След попълването им PayU валидира картата при банката издател на картата. За целта PayU блокира 0,45 лв. от заявената карта като ги отблокира след получаване на валидация от банката издател в рамките на 30 дни. След валидиране на съответната банкова карта, опцията „Плащане с 1 клик“ се активира автоматично, като се получава Token (криптиран, уникален код), който да бъде използван при използване на услугата „Плащане с 1 клик“.

(4) Клиентът може да активира опцията „Плащане с 1 клик“ към момента, в който той прави поръчка и избере плащане чрез дебитна или кредитна карта, след което избере да активира тази опция. Процесът на активация е същия, като описания в ал. 2, като след завършването му Клиентът плаща, съответно завършва Поръчката. След потвърждението за плащане, Клиентът може да използва картата си отново чрез Token-а.

(5) Клиент може да активира опцията „Плащане с 1 клик“, ако е направил Поръчка, избрал е плащане чрез дебитна или кредитна карта, но не е активирал „Плащане с 1 клик“. След получаване на потвърждението за извършено плащане Клиентът ще получи възможността да запази данните на банковата си карта по гореописания начин. След това Клиентът ще може да използва картата си за бъдещи плащания, използвайки Token-а.

(6) Клиент с активна опция за “Плащане с 1 клик” няма да има нужда да попълва всеки път данните на своята карта. С въвеждането на данните на картата си Клиентът потвърждава, че е бил информиран и е съгласен с условията за ползване на Платформата по отношение на “Плащане с 1 клик”, както и изричното си съгласие тези данни да бъдат използвани чрез Token-а за следващи транзакции.
(7) На Клиентите, които опцията „Плащане с 1 клик“ се препоръчва да не остават вписани в сайтове, които посещават (независимо дали ги посещават често или не), както и да не задават автоматично вписване в каквото и да е устройство (мобилно или не) като без изброяването да е изчерпателно: стационарни компютри, преносими компютри, мобилни телефони, таблети и др., за да може да се ограничи достъпа до техния Акаунт.

(8) Клиентът може да въведе данните на повече от една свои дебитни или кредитни карти за плащане, за които може да се активира опцията “Плащане с 1 клик”. Данните на всяка карта ще бъдат свързани с различен Token. Клиентътт може по всяко време да изтрие всеки Token за всяка карта. Също така Клиентът може по всяко време да изтрие всеки един Token като деактивира услугата “Плащане с 1 клик” от своя акаунт в Платформата в секцията „Моите поръчки“. Тези действия ще доведат до невъзможност Клиентът да ползва услугата „Плащане с 1 клик“ до евентуалната й нова активация по гореописаните начини.

(9) Данните за платежните карти на Клиента няма да бъдат достъпни за еМАГ, нито ще бъдат съхранявани от еМАГ, а само от издателя на съответната платежна карта или от друг субект, упълномощен да предоставя услуги за съхранение на идентификационни данни на картата.

(10) Упълномощеният субект за предоставяне на услуги по съхранение на картови данни е PayU SA, дружество, учредено и опериращо съгласно полското законодателство, вписано в Търговския регистър в Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu под регистрационен номер 0000274399, със седалище и адрес на управление в 182 Grunwaldzka, 60-166 Poznan, Полша.

(11) В определени случаи, за да се запази сигурността на Транзакциите, Клиентът ще трябва да разреши плащането чрез повторно въвеждане на паролата на картата или използването на пръстови отпечатъци за мобилни терминали, които имат тази функция.

(12) От съображения за сигурност при извършване на Транзакции, Клиентът се съветва да не влиза в Сайта и да задава автоматична опция за влизане в мобилните устройства. Разкриването на парола на картова сметка е забранено и се препоръчва да се използва сложна парола (например поне осем знака, включително големи букви, малки букви, цифри и специални символи).

(13) Клиентът може да въвежда данните на няколко карти, които притежава, за които може да се активира опцията „Плащане с 1 клик”, с един свързан Token на платежна карта. Също така, той може по всяко време да изтрие запазената карта, което ще прекрати достъпа му до услугата „Плащане с 1 клик”.

(14) В случай, че в акаунта на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

14.ДОСТАВКА НА СТОКИ
14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата Купувачът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на emag.bg, определено за това. В противен случай, доставаката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.

14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас ТУК и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

14.3. (1) еМАГ ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.
(2) Условията на доставката за продуктите, предлагани от еМАГ се намират на инфо страницата на Платформата „Доставка на поръчките“.
(3) Условията и цената на доставка на стоките на Marketplace Продавач ще бъде доведена до знанието на Клиентите в съотвентата страница на всеки такъв търговец в Платформата, която е достъпна чрез активното му наименование в текста “Предлаган и с доставка от …” под всяка Стока.
(4) Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(-и) се постави в количката.

15. ГАРАНЦИИ
15.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. Всеки продавач е самостоятелно отговорен за съответствието на предлаганата от него Стока/ Услуга със сключения Договор.

15.2. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от еМАГ, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от еМАГ. За всички продадени продукти с гаранция, еМАГ осигурява услугата “Pick-up & Return”, която означава безплатното вземане и обратна доставка на Стоките.

15.3. По отношение на стоките, продавани и доставяни от Marketplace Продавачите, чрез Платформата, Купувачът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранцията на Стоките, които са закупени от Marketplace Продавачите през еМАГ, е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Продавача. Marketplace Продавачите са единствено и самостоятелно отговорни за наличието на законово изискваната документация, която следва да придружава купените от тях Стоки, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.

15.4. Гаранционните сертификати, издадени от самия еМАГ, ще се изпращат на Купувача в електронен формат на посочения от Купувача и-мейл адрес и чрез добавянето им в акаунта на Купувача. В последния случай Купувачът ще разполага със запис в Акаунта си на издадените му от еМАГ гаранционни сертификати, като може да ги запамети или архивира във всеки един момент.

15.5. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.

6. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.

15.7. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

16.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
16.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

17. ПИСАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАРИ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
17.1. Писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Клиента, в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва дасе отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена Стока или Услуга.

17.2. В момента на регистрацията на дадено Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор на Платформата, Клиентите дават на еМАГ един неизключителен, посноянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на еМАГ да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

17.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

• да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация,свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

• да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);

• да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;

• да помести правилно въведеното съдържание на Платформата както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и всяко Ревю да бъде публикувано в раздел „Ревюта”.

• да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.

• да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Платформата без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки и/или услуги;

• да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

• да не публикува информация и/или датайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като еМАГ;

• да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

• да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.

17.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено Ревю, Клиентът следва дадобави и Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, който ще се изрази чрез цифра в близост до Стоката. Така, една Рецензия, която е придружена с висок Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

17.5. Клиентите, които публикуват Ревюта, към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:

• качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно стоката или услугата, за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове не нарушават авторските права на трети лица;

• качените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;

• качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;

• качените файлове не съдържат URL-те или водни знаци към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като еМАГ.

17.6. Когато Клиент съобщи, че някое Ревю/Коментар/Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от еМАГ, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Платформата. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове сe премахват от Платформата само след проверка от страна на еМАГ.

17.7. В случай, че еМАГ констатира многократно нарушение на настоящите Условия за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта/Коментарии/Въпроси и Отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта” без да е длъжен да се обосновава за това.

17.8. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената Стока и/или Услуга, Клиентите имат на разположение формуляра за оплаквания тук. Всеки Клиент може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../име на потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /подпис на потребителя/

18.ОТГОВОРНОСТ
18.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

19.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

20. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.

21.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
21.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

21.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

22. 22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
Приложимо към настоящия договор е българското законодателстово. Приемайки настоящите общи условия, Клиентът разбира и се съгласява, че еМАГ може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на Документа, на друго дружество или трето лице, което е част от фирмената група на еМАГ. Евентуалните спорове, възникнали между eMAG и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища. Договорите за покупко-проджаба, сключени между Клиент и Marketplace Продавач през Платформата се решават от компетентния български съд в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

23. 23. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН ПРИЛОЖИМИ ЗА ПЕРАЛНИТЕ МАШИНИ ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

23.4. Приложение IV от Регламент (ЕС) № 1015/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 за прилагане на Директива 2009/125/CE на Европейския Парламент относно изискванията за екодизайн приложими за пералните машини за домашна употреба.

23.5. Референтни стойности
Към датата на влизане в действие на настоящия регламент, най-високата технология достъпна на пазара за перални машини за домашна употреба, по отношение на енергииния раход, ефективност на прането и шумовите емисии предадени по въздуха по време на пране/изцеждане чрез жентрофугиране на стандартната програма от 60 градуса за памучно пране, с пълно зареждане е идентифицирана както следва (*) :

23.5.1. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 3 kg:
(a) енергиен разход: 0,57 kWh/цикъл (или 0,19 kWh/kg), което отговаря на един общ годишен разход на енергия от 117,84 kWh/година, от който 105,34 kWh/година за 220 цикъла и от 12,5 kWh/година при режимите с ниска консумация на енергия;
(b) разход на вода: 39 литра/цикъл, т.е 8 580 литра/година за 220 цикъла;
(c) индекс на ефективността на пране: 1,03 ≥ I w > 1,00;
(d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (900 rpm): не са налични.

23.5.2. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 3,5 kg:
(a) енергиен разход: 0,66 kWh/цикъл (или 0,19 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 134,50 kWh/год., от който 122,00 kWh/год за 220 цикъла и 12,5 kWh/год. при режимите за икономичен разход на енергия;
(b) разход на вода: 39 литра/цикъл, т.е. 8 580 литра/година за 220 цикъла;
(c) индекс за ефективност на пране: I w от 1,03;
(d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 100 rpm): не са налични.

23.5.3. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 4,5 kg:
(a) енергиен разход: 0,76 kWh/цикъл (или 0,17 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 152,95 kWh/година, от който 140,45 kWh/година за 220 цикъла и 12,5 kWh/година при режимите за икономичен разход на енергия;
(b) разход на вода: 40 литра/цикъл, т.е. 8 800 литра/година за 220 цикъла;
(c) индекс за ефективност на пране: I w от 1,03;
(d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 000 rpm): 55/70 dB(A) re 1pW.

23.5.4. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 5 kg:
(a) енергиен разход: 0,850 kWh/цикъл (или 0,17 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 169,60 kWh/година, от който 157,08 kWh/ година за 220 цикъла и 12,5 kWh/година при режимите за икономичен разход на енергия;
(b) разход на вода: 39 литри/цикъл, т.е. 8 580 литри/година за 220 цикъла;
(c) индекс за ефективност на пране: I w от 1,03;
(d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 200 rpm): 53/73 dB(A) re 1pW.

23.5.5 Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 6 kg:
(a) енергиен разход: 0,90 kWh/ciclu (sau 0,15 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 178,82 kWh/ година, от който 166,32 kWh/ година за 220 цикъла и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;
(b) разход на вода: 37 литри/цикъл, т.е. 8 140 литъра/ година за 220 цикъла;
(c) индекс за ефективност на пране: I w от 1,03;
(d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 600 rpm): не е налично.

23.5.6. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 7 kg:
(a) енергиен разход: 1,05 kWh/ciclu (sau 0,15 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 201,00 kWh/ година, от който 188,50 kWh/ година за 220 цикъла и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;
(b) разход на вода: 43 литри/цикъл, т.е. 9 460 litri/ година pentru 220 de cicluri;
(c индекс за ефективност на пране: I w от 1,03;
(d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 000 rpm): 57/73 dB(A) re 1pW;
(e) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 400 rpm): 59/76 dB(A) re 1pW;
(f) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 200 rpm): 48/62 dB(A) re 1pW (за вградените перални машини за домашна употреба).

23.5.7. Перални машини за домашна употреба с номинален капацитет от 8 kg:
(a) енергиен разход: 1,200 kWh/цикъл (или 0,15 kWh/kg), което съответства с общ годишен разход на енергия от 234,26 kWh/ година, от който 221,76 kWh/ година за 220 цикъла и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;
(b) разход на вода: 56 литри/цикъл, т.е. 12 320 литри/ година за 220 цикъла;
(c) индекс за ефективност на пране: I w de 1,03;
(d) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 400 rpm): 54/71 dB(A) re 1pW;
(e) шумовите емисии предавани по въздуха по време на прането/изцеждането чрез центрофугиране (1 600 rpm): 54/74 dB(A) re 1pW.

24.ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН ПРИЛОЖИМИ НА СЪДОМИЯЛНИТЕ МАШИНИ ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА
24.1. Приложение IV от Регламент (ЕС) № 1016/2010 на комисията от 10 ноември 2010 за прилагане на Директива 2009/125/CE на Европейскя Парламент и на Съвета относно изискванията за екодизайн приложими за съдомиялните машини.
24.2. Референтни стойности
Към датата на влизане в действие на настоящия регламент, най-високата технология достъпна на пазара за миялни машини за домашна употреба, по отношение на енергииния раход, ефективност на миенето и шумовите емисии предадени по въздуха по време на миене/изсушаване, на шумовите емисии е идентифицирана както следва:
24.1. Миялни машини за домашна упореба за 15 комплекта (вграден модел):

(a) енергиен разход: 0,88 kWh/цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 268,9 kWh/година, от който 246,4 kWh/ година за 280 цикъла на миене и 12,5 kWh/година при режимите за икономичен разход на енергия;
(b) разход на вода: 10 литри/цикъл, т.е. 2 800 литри на година за 280 цикъла;
(c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;
(d) индекс за ефективност на сушене: I D > 1,08;
(e) шумови емисии предавани по въздуха: 45 dB(A) re 1pW.

24.2.2 Миялни машини за домашна упореба за 14 комплекта (компактен вграден модел):
(a) енергиен разход: 0,83 kWh/ цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 244,9 kWh/ година, din care 232,4 kWh/ година pentru 280 цикъла на миене и 12,5 kWh/година при режимите за икономичен разход на енергия;
(b) разход на вода: 10 литри/цикъл, т.е. 2 800 литри/ година за 280 цикъла;
(c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;
(d) индекс за ефективност на сушене: I D > 1,08;
(e) шумови емисии предавани по въздуха: 41 dB(A) re 1pW.

24.2.3. Миялни машини за домашна упореба за 13 комплекта (компактен вграден модел):
(a) енергиен разход: 0,83 kWh/ цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 244,9 kWh/година, от който 232,4 kWh/ година за 280 цикъла на миене и12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;
(b) разход на вода: 10 литри/цикъл, т.е. 2 800 литри/ година за 280 цикъла;
(c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;
(d) индекс за ефективност на сушене: I D > 1,08;
(e) шумови емисии предавани по въздуха: 42 dB(A) re 1pW.

24.2.4. Миялни машини за домашна упореба за 12 комплекта (компактен вграден модел):
(a) енергиен разход: 0,950 kWh/ цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 278,5 kWh/година, от който 266 kWh/година за 280 цикли на миене и 12,5 kWh/година при режимите за икономичен разход на енергия
(b) разход на вода: 9 литри/цикъл, т.е 2 520 литри/година за 280 цикъла;

(c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;
(d) индекс за ефективност на сушене: I D > 1,08;
(e) шумови емисии предавани по въздуха: 41 dB(A) re 1pW.

24.2.5. Миялни машини за домашна упореба за 9 комплекта (вграден модел)
(a) енергиен разход: 0,800 kWh/ цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 236,5 kWh/година, от който 224 kWh/ година за 280 цикъла за миене и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;

(b) разход на вода: 9 литри/цикъл, т.е 2 520 литри/ година за 280 цикъла;
(c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;
1. d) индекс за ефективност на сушене: I D > 1,08;
( шумови емисии предавани по въздуха: 44 dB(A) re 1pW.RO 11.11.2010 Официален Вестник на Европейския Съюз L 293/39.
24.2.6. Миялни машини за домашна упореба за 6 комплекта (вграден модел):
(a)енергиен разход: 0,63 kWh/ цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 208,5 kWh/година, от който 196 kWh/ година за 280 цикъла на миене и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;
(b) разход на вода: 7 литри/цикъл, т.е. 1 960 литри/ година за 280 цикъла;
(c) ндекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;
(d инекс за ефективност на сушене: 1,08 ≥ I D > 0,86;
(e) шумови емисии предавани по въздуха: 45 dB(A) re 1pW.
24.2.7. Миялни машини за домашна упореба за 4 комплекта (самостоятелен модел)
(a) енергиен разход: 0,51 kWh/цикъл, което отговаря на годишен разход на енергия от 155,3 kWh/ година, от който 142,8 kWh/година за 280 цикъла на миене и 12,5 kWh/ година при режимите за икономичен разход на енергия;
(b) разход на вода: 9,5 литри/цикъл, т.е. 2 660 литри/ година за 280 цикъла;
(c) индекс за ефективност на миенето: I C > 1,12;
(d) индекс за ефективност на сушене: 1,08 ≥ I D > 0,86;
(e) шумови емисии предавани по въздуха: 53 dB(A) re 1pW.

25. 25. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) може да съдържа опасни вещества, които имат неблагоприятен ефект върху околната среда и човешкото здраве в случай, че то не се събира разделно.

Взимайки предвид разпоредбите на българския Закон за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове към него и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, моля имайте предвид че:

25.1. Потребителите имат задължението да не поставят ИУЕЕО на необозначени за това места и да събират такова ИУЕЕО разделно;

25.2. Системите за обратно приемане и разделно събиране на ИУЕЕО, които са на разположение на потребителите са: местата за раздено събиране на ИУЕЕО, центрове за събиране на оторизирани организации за оползотворяване на отпадъци или директно на „Екобултех“ АД(http://www.ecobultex.com) – упълномощена от еМАГ организация, отговаряща за изпълнението на задължениеята по разделно събиране и управление на отпадъците за територията на България;

25.3. Когато си купуват нов продукт, клиентите могат да върнат същото количество отпадъчен продукт безплатно на еМАГ чрез „Екобултех“ АД, при условие, че то е от сходен вид и изпълнява същите функции като купения;

25.4. Символът на зачертан контейнер на колела показва необходимостта от разделно събиране на ЕЕО, върху което е поставен.

Откри информацията, от която си имал нужда? Да Не

Подобни статии